OBCHODNÍ PODMÍNKY A GDPRObchodní podmínky obchodní společnosti AMZ GUIDE LTD, CRN: 12148215,SUITE 63, 91 Western Road, Brighton, BN1 2NW, zapsané u Companies House, Cardiff, (dále jen "AMZ GUIDE LTD", "prodávající" nebo "amzguide.eu".


I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ") a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), a dalších účinných právních předpisů.

2. Zákazníkem poradenského a informačního portálu a internetového obchodu Amzguide.eu je buď: (i) spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona, (ii) podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo (iii) orgán státní správy či

samosprávy (tyto tři typy zákazníků dále jen "kupující"). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

3. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo na základě elektronické ( emailové) objednávky. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.amzguide.eu.


II. MÍSTO PLNĚNÍ, KVALITA SLUŽEB A TERMÍNY PLNĚNÍ1. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, poskytuje Poskytovatel Poradenské a Analytické služby vzdáleně ze svého sídla či provozovny a to dle aktuální potřeby a dohody Smluvních stran. Lektorská činnost probíhá dle aktuální potřeby.

2. Poskytovatel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a spolupracovníci poskytující služby Klientovi dle Smlouvy disponují dostatečnými odbornými znalostmi, aby mohli vykonávat činnost Poskytovatele s veškerou odbornou péčí v souladu se Smlouvou a obecně platnými právními předpisy a dokumenty vztahujícími se k předmětu Poradenských, Analytických a Lektorských služeb.

3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Poradenské, Lektorské a Analytické služby v termínech určených příslušnou Objednávkou, nebo Smlouvou.

4. Poradenskými, Lektorskými a Analytickými službami se rozumí služby poskytované Poskytovatelem Klientovi, zejména řízení projektů spojených se vstupem na Amazon Marketplaces, vytváření firemního účtu klienta na internetovém rozhraní společnosti Amazon, analýzy a konzultace, školení klienta a správa účtu společnosti na internetovém rozhraní společnosti Amazon, přičemž bližší specifikace služeb je obsažena ve Smlouvě, resp. v klientem odsouhlasené nabídce.

5. Neobsahuje-li Smlouva konkrétní rozsah služeb, případně pokud mezi Klientem a Poskytovatelem nebyla Smlouva uzavřena, poskytne Poskytovat služby na základě písemné objednávky Klienta. Poskytovatel je oprávněn přijmout i objednávku zaslanou e-mailem. Práva a povinnosti Poskytovatele a Klienta se v takovém případě řídí objednávkou a Podmínkami. Kde se dále v Podmínkách hovoří o Smlouvě, rozumí se tím i vztah Smluvních stran dle tohoto ustanovení, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

6. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

7. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

8. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu služby.

9. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


10. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: službu již neposkytuje nebo se výrazným způsobem změnila cena poskytovaných služeb. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.


III. DORUČOVÁNÍ1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. 


IV. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY1. Odměna za poskytnutí Poradenských služeb bude stanovena smlouvou nebo objednávkou.

2. Není-li dohodou mezi Smluvními stranami určeno jinak, je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Klientovi cestovní náhrady za cesty mimo obec sídla Poskytovatele včetně náhrady za opotřebení automobilu dle platných a účinných právních předpisů v okamžiku uskutečnění cesty.

3. Sjednaná odměna za Poradenské, Lektorské a Analytické služby bude Poskytovatelem fakturována po objednání příslušné služby ( odsouhlasení nabídky Klientem).


V. REKLAMACE1. Klient se zavazuje písemně odsouhlasit nebo písemně oznámit Poskytovateli vady kvality nebo rozsahu služeb nejpozději do 5 dnů od předání. Předáním se u Poradenské, Lektorské a Analytické činnosti rozumí datum konzultace, nebo školení, den odeslání Analýzy Poskytovatelem Klientovi elektronickou poštou. V případě zakládání firemního účtu Klienta na Amazon Marketplaces se dnem předání rozumí den, kdy Poskytovatel odešle závěrečnou zprávu elektronicky na email Klienta. K pozdějšímu uplatnění nároků z vad Klientem se již nepřihlíží.

2. Případně reklamace z jiného důvodu, než je uvedeno v bodě 1. tohoto článku, může kupující vznést zasláním e-mailu na e-mailovou adresu na eu@amzguide.eu. E-mail musí obsahovat: číslo zálohové faktury nebo variabilní symbol, termín a službu, které se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů.

3. Prodávající vyrozumí kupujícího o přijetí reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení e-mailem, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

4. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.


VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen "GDPR") a právním předpisy České republiky.

2. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím a za účelem posílání obchodních sdělení. Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy, plnění právních povinností a oprávněný zájem (přímý marketing).

3. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, sídlo, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

4. Prodávající pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů jakožto zpracovatelů, zejména poskytovatele a správce objednávkového software, poskytovatele účetního software a poskytovatele mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v EU i mimo EU). Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a subdodavatelé uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatelé odpovídají za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nesou vůči Kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. Subdodavatelé se sídlem mimo EU (poskytovatelé mailingových služeb) se formou účasti v právním rámci Privacy Shield zavázali dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů jakou stanoví GDPR.

5. Prodávající přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

6. Osobní údaje klienta budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

7. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na eu@amzguide.eu.

8. Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely na webových stránkách www.amzguide.eu tzv. soubory cookie. Používáním webového rozhraní souhlasíte s použitím zmíněné technologie.


VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy České republiky. Případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.

4. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: AMZ GUIDE LTD, SUITE 63, 91 Western Road, Brighton, BN1 2NW, adresa elektronické pošty eu@amzguide.eu.


Vzor e-mailu pro odstoupení od Kupní smlouvy

Předmět: Odstoupení od smlouvy

Adresát: eu@amzguide.eu

Odstupuji tímto od kupní smlouvy uzavřené s Vaší společností dne (doplňte datum) na (doplňte službu), č. zálohové faktury (doplňte číslo zálohové faktury). Zdvořile žádám o vrácení kupní ceny na můj bankovní účet (doplňte číslo účtu).


Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností AMZ GUIDE LTD platné a účinné od 1. 7. 2019.