OBCHODNÉ PODMIENKY A GDPR

Obchodné podmienky obchodnej spoločnosti AMZ GUIDE LTD, CRN: 12148215, SUITE 63, 91 Western Road, Brighton, BN1 2NW, zapísanej na Companies House, Cardiff, (ďalej len "AMZ GUIDE LTD", "predávajúci" alebo "amzguide.eu") .


I. Všeobecné ustanovenia


1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") boli spracované podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "OZ") a zákona č. 634/1992 Zb. , o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), a ďalších účinných právnych predpisov.


2. Zákazníkom poradenského a informačného portálu a internetového obchodu Amzguide.eu je buď: (i) spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) Zákona, (ii) podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo (iii) orgán štátnej správy či
samosprávy (tieto tri typy zákazníkov ďalej len "kupujúci"). Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

3. Obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanoveniami § 1751 ods. 1 OZ vzájomné práva a povinnosti, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, alebo na základe elektronickej (emailovej) objednávky. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese https://www.amzguide.eu.

II. MIESTO PLNENIA, KVALITA SLUŽIEB A TERMÍNY PLNENIA


1. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, poskytuje Poskytovateľ Poradenské a Analytické služby vzdialene zo svojho sídla či prevádzky a to podľa aktuálnej potreby a dohody Zmluvných strán. Lektorská činnosť prebieha podľa aktuálnej potreby.


2. Poskytovateľ prehlasuje, že všetci jeho zamestnanci a spolupracovníci poskytujúce služby Klientovi podľa Zmluvy disponujú dostatočnými odbornými znalosťami, aby mohli vykonávať činnosť Poskytovateľa so všetkou odbornou starostlivosťou v súlade so zmluvou a všeobecne platnými právnymi predpismi a dokumenty, ktoré sa vzťahujú k predmetu Poradenských, Analytických a lektorských služieb.


3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Poradenské, Lektorské a Analytické služby v termínoch určených príslušnou Objednávkou, alebo Zmluvou.


4. poradenským, lektorským a Analytické službami sa rozumejú služby poskytované Poskytovateľom Klientovi, najmä riadenie projektov spojených so vstupom na Amazon Marketplaces, vytváranie firemného účtu klienta na internetovom rozhraní spoločnosti Amazon, analýzy a konzultácie, školenia klienta a správa účtu spoločnosti na internetovom rozhraní spoločnosti Amazon , pričom bližšej špecifikácie služieb je obsiahnutá v Zmluve, resp. v klientom odsúhlasené ponuke.


5. Ak neexistujú Zmluva konkrétny rozsah služieb, prípadne ak medzi Klientom a Poskytovateľom nebola Zmluva uzatvorená, poskytne Poskytovať služby na základe písomnej objednávky Klienta. Poskytovateľ je oprávnený prijať aj objednávku zaslanú e-mailom. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Klienta sa v takom prípade riadia objednávkou a Podmienkami. Kde sa ďalej v Podmienkach hovorí o Zmluve, rozumie sa tým aj vzťah Zmluvných strán podľa tohto ustanovenia, ak nie je v konkrétnom prípade uvedené inak.


6. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.


7. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.


8. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu služby.


9. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


10. Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: službu už neposkytuje alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena poskytovaných služieb. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená späť.

III. ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY


1. Odmena za poskytnutie Poradenských služieb bude stanovená zmluvou alebo objednávkou.


2. Ak nie je dohodou medzi Zmluvnými stranami určené inak, je Poskytovateľ oprávnený vyúčtovať Klientovi cestovné náhrady za cesty mimo obce sídla Poskytovateľa vrátane náhrady za opotrebenie automobilu podľa platných a účinných právnych predpisov v čase uskutočnenia cesty.


3. Dohodnutá odmena za Poradenské, Lektorské a Analytické služby bude Poskytovateľom fakturovaná po objednaní príslušnej služby (odsúhlasení ponuky Klientom).

IV. REKLAMÁCIE


1. Klient sa zaväzuje písomne ​​odsúhlasiť alebo písomne ​​oznámiť Poskytovateľovi vady kvality alebo rozsahu služieb najneskôr do 5 dní od odovzdania. Odovzdaním sa u Poradenské, Lektorské a Analytické činnosti znamená dátum konzultácie, alebo školenia, deň odoslania Analýzy Poskytovateľom Klientovi elektronickou poštou. V prípade zakladania firemného účtu Klienta na Amazon Marketplaces sa dňom odovzdania rozumie deň, kedy Poskytovateľ odošle záverečnú správu elektronicky na email Klienta. K neskoršiemu uplatnenia nárokov z vád Klientom sa už neprihliada.


2. Prípadne reklamácie z iného dôvodu, než je uvedené v bode 1. tohto článku, môže kupujúci vzniesť zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu na eu@amzguide.eu. E-mail musí obsahovať: číslo zálohovej faktúry alebo variabilný symbol, termín a službu, ktoré sa reklamácia týka, popis zistených závad a ich prejavov.


3. Predávajúci vyrozumie kupujúceho o prijatí reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní od jej doručenia e-mailom, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.


4. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.


V. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúceho v súlade s nariadením EÚ č. 2016/679 (ďalej len "GDPR") a právnym predpismi Slovenskej republiky.


2. Osobné údaje budú spracované za účelom naplnenia zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim a za účelom posielanie obchodných oznámení. Zákonným dôvodom spracovanie je plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností a legitímny záujem (priamy marketing).


3. Osobné údaje Kupujúceho budú spracované v rozsahu: meno a priezvisko, sídlo, emailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo.


4. Predávajúci pre plnenie zmluvy používa služieb subdodávateľov ako spracovateľov, najmä poskytovateľov a správca objednávkového softvér, poskytovateľa účtovného softvér a poskytovateľa mailingových služieb (osobné údaje sú ukladané v EÚ i mimo EÚ). Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Predávajúci a subdodávatelia uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorých subdodávatelia zodpovedajú za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, a teda nesú voči Kupujúcemu priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenia osobných údajov. Subdodávatelia so sídlom mimo EÚ (poskytovatelia mailingových služieb) sa formou účasti v právnom rámci Privacy Shield zaviazali dodržiavať minimálne rovnakú úroveň ochrany osobných údajov akú stanovuje GDPR.


5. Predávajúci prijal právne, organizačné a technické opatrenia na ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako ik inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.


6. Osobné údaje klienta budú spracovávané po dobu plnenia zmluvy a zákonných lehôt. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.


7. Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má používateľ právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. Uvedené práva je možné uplatňovať a akékoľvek otázky k ochrane osobných údajov je možné posielať na eu@amzguide.eu.


8. Predávajúci používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely na webových stránkach www.amzguide.eu tzv. Súbory cookie. Používaním webového rozhrania súhlasíte s použitím spomínané technológie.


VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Prípadné spory bude rozhodovať príslušný súd. S prípadnou sťažností sa môže kupujúci obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.


2. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.


3. Pre predávajúceho i kupujúceho je záväzné znenie obchodných podmienok uvedené na webových stránkach predávajúceho v deň, keď kupujúci urobí objednávku.


Vzor e-mailu pre odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predmet: Odstúpenie od zmluvy

Adresát: eu@amzguide.eu

Odstupujem týmto od kúpnej zmluvy uzatvorenej s Vašou spoločnosťou dňa (doplňte dátum) na (doplňte službu), č. Zálohovej faktúry (doplňte číslo zálohovej faktúry). Zdvorilo žiadam o vrátenie kúpnej ceny na môj bankový účet (doplňte číslo účtu).


Tieto obchodné podmienky sú pre nákup v internetových obchodoch prevádzkovaných spoločnosťou AMZ GUIDE LTD platné a účinné od 1. 7. 2019.